REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje
1. Regulamin –  niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu.
2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.spyshelter.com/pl  za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów.
3. Sprzedawca – 2Checkout.com, Inc. 855 Grandview Avenue Suite 110Columbus, OH 43215, USA, odział EU: Avangate SRL, Dimitrie Pompei 10A, Conect 3, 020337 Bukareszt, Rumunia
4. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, w szczególności Pliki i Oprogramowanie.
5. Plik – plik elektroniczny zawierający treść informatyczną przeznaczoną do odczytu lub zapisu. Plik ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym.
6. Oprogramowanie – Plik w postaci oprogramowania komputerowego wraz z licencją w formacie kodu aktywacyjnego.
7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca mająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.spyshelter.com/pl w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.

11. Cennik – cennik Usług opublikowany na stronie: https://www.spyshelter.com/pl/kup-teraz/
12. Kodeks dobrych praktyk – dobrowolny zbiór zasad postępowania (a w szczególności norm etycznych i zawodowych) o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
II. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Usługi wolne od wad.
2. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.
3. W ramach Sklepu płatnośc oraz proces przetwarzania zamówienia odbywa się poprzez serwis 2checkout.com
III. Zawarcie umowy i realizacja
• Aby zamówić Usługę za pośrednictwem Sklepu trzeba wejść na stronę internetową https://www.spyshelter.com/pl/kup-teraz/, a następnie wybrać Usługę, postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
• W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
◦ podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail,
◦ akceptacja regulaminu;
◦ wybór rodzaju płatności;
• Sprzedawca niezwłocznie realizuje złożone Zamówienie licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy
• w przypadku Zamówienia Pliku lub Oprogramowania, Kupujący może wyrazić zgodę na jego dostarczenie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdzić, że z tego powodu został poinformowany o utracie prawa do zwrotu zamówionych produktów. Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, to po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie udostępni mu Plik/Oprogramowanie. W przypadku braku zgody, zostaną one udostępnione Kupującemu po upłynięciu terminu do odstąpienia od umowy.
• Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia
• Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

• Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z ostatecznym potwierdzeniem istotnych elementów Zamówienia.
• Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania Zamówienia
• Dostarczenie Plików i/lub Oprogramowania odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
IV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu
1. Do korzystania ze Sklepu potrzebny jest:
a) dostęp do Internetu;
b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 (czternaście) dni od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres wskazany poniżej: sklep(malpa)spyshelter.com
4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

7. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęłoo się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VI. Autorskie prawa majątkowe
1. Plik i Oprogramowanie stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
2. Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Oprogramowania przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
3. Zakup Pliku lub Oprogramowania nie przenosi na Kupującego żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
4. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych osoba, która dokonała naruszenia, zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 4-krotnej wysokości ceny brutto za każdy ujawniony przypadek naruszenia.

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub mailowej , na adres: sklep(malpa)spyshelter.com
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
◦ Imię i nazwisko Kupującego, adres, kod pocztowy,
◦ Nazwę Usługi,
◦ uzasadnienie reklamacji.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Kupującego adres (w tym adres e-mail). W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Klient o takiej konieczności. Sprzedawca oraz Klient podejmą starania zmierzające do polubownego rozwiązania wszelkich sporów na drodze polubownej, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji.
VIII. Bezpieczeństwo i dane osobowe
1. W celu korzystania z niektórych elementów serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych lub zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.
3. Dane przekazywane przez Kupujących w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: realizacji zamówień składanych przez Kupujących, w tym przekazane podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Kupującego), ewidencjonowania sprzedaży i Kupujących, kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w celach podatkowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Kupującego), urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. Policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
6. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Kupującego, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9. Podanie danych przez Kupującego w trakcie rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kupujący może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach Sklepu. W takim przypadku Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Kupującemu informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie informacji do Administratora. Przekazywane przez Kupującego w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie UE, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
10. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe przekazane przez Kupujących zgodnie z przepisami RODO oraz powiązanych z nim powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotowi trzeciemu tj.: Sklepowi (zwanemu dalej „Procesorem”) w drodze umowy zawartej z Procesorem, na podstawie art. 28 RODO, wyłącznie w zakresie jak jest niezbędny dla w celu prawidłowego wykonania Zamówienia w ramach działalności Sklepu Administrator danych osobowych zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO
11. Sprzedawca oświadcza, że Procesor zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO – w szczególności te wymienione w art. 28 RODO i in przepisach oraz chroniło w należytym stopniu prawa Kupujących.
12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Kupującego oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
13. Wraz z usunięciem Konta Kupującego administrator danych osobowych usunie dane Kupującego na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Kupującego. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującego po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

X. Cookies – Ciasteczka.
Informacje dotyczące ciasteczek odnoszą się do wszystkich stron www.spyshelter.com
Przez używanie stron www.spyshelter.com/pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z regulaminem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z używania stron spyshelter.com/pl
Więcej informacji znaleźć można na stronie: Polityka Prywatności 
XI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie – z poszanowaniem praw konsumenta.
2. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy znajdującej się pod adresem http://www.spyshelter.com/regulamin .
3. Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy i niniejszego regulaminu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Konsument posiada ponadto uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.